Lesson Material

Lesson Material

Exercises

Neighbors Exercise PDF

Four Finger Exercise

PDF

Two Finger Exercise

PDF

Note Naming

Level 1 PDF

Three Finger Exercise

PDF

Note Naming

Level 2 PDF

Note Naming

Level 3 PDF

Scales

Pentatonic Scale

PDF

Major Scale

PDF

Blues Pentatonic

Scale PDF

Minor 6th Pentatonic

Scale PDF

Major Modes

PDF

Chords

Triad

PDF

Diatonic Triad

Scale PDF

Bar Chords

 PDF

7th Chords

PDF

Arpeggios

Single String

Arpeggio PDF

Diminished Arpeggio

 PDF

Major Arpeggio

 PDF

Augmented Arpeggio

 PDF

Minor Arpeggio

 PDF

Arpeggios

 PDF

7th Arpeggios

 PDF